Informacje dla klienta | BHP-EkoMar | szkolenia bhp Bydgoszcz | szkolenia ppoż Bydgoszcz

BHP – EkoMar – Bydgoszcz

Obsługa BHP, P.POŻ – Bydgoszcz i okolice – BHP – EkoMar Bydgoszcz.

Szkolenia BHP, P.POŻ – Bydgoszcz i okolice – BHP – EkoMar Bydgoszcz.

Usługi BHP, P.POŻ – Bydgoszcz i okolice – BHP – EkoMar Bydgoszcz.

BHP - EkoMar – Bydgoszcz powstała w 2008 roku i do dnia dzisiejszego realizuje usługi

Usługi w zakresie BHP:

 • Usługi w zakresie wykonywania zadań służby BHP.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP.
 • Audyt BHP - Analiza stanu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz plan poprawy stanu na kolejne lata.
 • Bieżące informowanie Pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sprawowanie nadzoru.
 • Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu profilaktycznych badań lekarskich.
 • Sporządzanie analiz spełnienia przez Pracodawców wymagań prawnych i zasad w zakresie bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy.
 • Prowadzenie wymaganych szkoleń BHP.
 • Opracowanie dokumentacji firmy w zakresie BHP.
 • Opiniowanie bądź opracowanie według potrzeb instrukcji stanowiskowych indywidualnie do wymagań stanowiska pracy i używanych na nim narzędzi.
 • Przygotowaniu dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego w sposób kompleksowy – opracowanie dokumentacji, na życzenie klienta przeszkolenie w zakresie właściwych metod przekazywania i prowadzenia dokumentacji oraz informowania pracowników o zagrożeniach wynikających z wykonanej oceny.
 • Audyt dostosowania maszyn i urządzeń do wymagań minimalnych określonych przepisami BHP.
 • Określenie minimalnych wymagań maszyn i urządzeń.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, a także wypadków w drodze do lub z pracy.
 • Prowadzenie dochodzeń i opracowanie dokumentacji powypadkowej, protokołów powypadkowych zgodnych z przepisami BHP.
 • Pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji powypadkowej wymaganej w ZUS.
 • Pogotowie BHP, szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Oznakowanie obiektu zgodnie z wymogami BHP.
 • Organizację kursów BHP – w siedzibie Klienta lub siedzibie BHP - EkoMar – Bydgoszcz.

Usługi w zakresie PPOŻ:

Oferujemy kompleksową obsługę PPOŻ. Firm oraz Przedsiębiorców

Nasze działania obejmują

 • Doradztwo w zakresie dostosowania Przedsiębiorstw do wymogów Przeciwpożarowych.
 • Audyt przeciwpożarowy PPOŻ. - Analiza stanu Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego oraz plan poprawy stanu na kolejne lata.
 • Poprowadzenie szkoleń z zakresu PPOŻ.
 • Opracowanie dokumentacji firmy w zakresie PPOŻ.
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Oznakowanie obiektu zgodnie z wymogami PPOŻ, w tym dróg ewakuacji.
 • Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi i mienia z całego obiektu.
 • Sporządzanie analiz spełnienia przez Pracodawców wymagań prawnych i zasad w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Działamy na podstawie obowiązujących przepisów.

Przepisy w zakresie BHP

Komu można powierzyć wykonywanie zadań służby bhp... - czytaj więcej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 109, 704 z późn zm.) pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu, którzy spełniają, co najmniej wymagania określone w § 4 ust.2 pkt3, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres, co najmniej 5 lat.

Przepisy w zakresie PPOŻ.

Kto odpowiada za ochronę przeciwpożarową? ... - czytaj więcej

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991 Nr 81, 351 z późn zm.) Art. 3 i Art. 4 ustawy określa, kto i za co odpowiada, na podstawie umowy cywilnoprawnej często zadania przenoszone są na strony zgodnie z zawartą umową.

Art. 3. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

2. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

Art. 4. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w ust. 1, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, są obowiązane posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.

2b. Osoby niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

3. (uchylony)

Godziny otwarcia

poniedziałek 08:00–16:00
wtorek 08:00–16:00
środa 08:00–16:00
czwartek 08:00–16:00
piątek 08:00–16:00
sobota opcjonalnie
niedziela – zamknięte

Kontakt

BHP - EkoMar Mariusz Woźniak
główny specjalista ds. bhp
Biuro
ul. Wycieczkowa 6
86-065 Łochowo
519-375-995