szkolenia bhp w Bydgoszczy


Go to content

Main menu:


Zakres usług

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Stały nadzór i doradztwo

Polega na regularnych wizytach specjalisty w Państwa Przedsiębiorstwie w ramach, których prowadzimy kontrole dotyczące przestrzegania przez pracowników ogólnych przepisów bhp, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów. Doradztwo ma na celu pomoc we wdrażaniu w zakładzie obowiązujących przepisów, celem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.


Szkolenia BHP

Organizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, póz. zm.)
i obejmują:
1. szkolenie wstępne, zwane "instruktarzem ogólnym"
2. szkolenie okresowe, skierowane dla wszystkich rodzajów stanowisk.

Ocena ryzyka

Realizowana jest zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z póź. zm.)
Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy dla wszystkich stanowisk według indywidualnego zapotrzebowania klienta.
Etapami analizy ryzyka są:
1. identyfikacja zagrożeń, jakie towarzyszą technologii, zadaniu lub czynności
2. oszacowanie ryzyka,
3. zaprojektowanie sposobu redukcji ryzyka
4. dokonanie oceny ryzyka po jego redukcji.
Wynik analizy, to podstawa do podjęcia decyzji o zastosowaniu danej technologii lub zastąpienia jej inną bezpieczniejszą.


WypadkiNasz specjalista uczestniczy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków:
1. przy pracy
2. wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy
3. wypadków w drodze do pracy lub z pracy
oraz sporządza kompletną dokumentację powypadkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ochrona PrzeciwpożarowaUsługa ta, może być realizowana w ramach stałego nadzoru specjalisty, którego zadaniem będzie pomoc w dostosowaniu budynku, terenu lub zakładu do wymagań obowiązujących przepisów przeciwpożarowych , oraz:

Szkolenia PPOŻ1. wstępne
2. okresowe
3.wyposażanie budynków w podręczny sprzęt przeciwpożarowy oraz wyznaczanie dróg ewakuacyjnych.
4. nadzór nad konserwacją oraz naprawą urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
5. zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz sposobami postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
6. opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu.


Zatrudniając Nas ! Oszczędzasz Czas i Pieniądze ! Zyskujesz Jakość ! | office@bhp-ekomar.pl

Szkolenia bhp bydgoszcz | Szkolenia bhp bydgoszcz